کمک مؤمنانه

توزیع ۸۰ بسته معیشتی بین دانشجویان زیر پوشش بهزیستی دانشگاه آزاد

۸۰ بسته معیشتی در راستای کمک مؤمنانه بین دانشجویان زیر پوشش بهزیستی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه توزیع شد.