گزارش زمین لرزه

 گزارش زمین لرزه
محل وقوع:قصر شیرین ،  در استان:   کرمانشاه
بزرگی :۴.۲
زمان :1399/04/18 11:40:38
 عمق: ۱۰
فاصله :  ۲۰ کیلومتری قصر شیرین،  کرمانشاه
۲۴ کیلومتری سرپل ذهاب،  کرمانشاه
۲۴ کیلومتری Khanaqin،  عراق