یک موتوری در رکاب زائرین

یک موتوری در رکاب زائرین

دانلود

یکی از اهالی قصر شیرین افراد خسته ، ناتوان و بیمار را رایگان تا مرز خسروی می رساند .