یک نکته یک کارشناس

زندگی خوب و بدون دغدغه داشتن و پیدا کردن راههای رسیدن به موفقیتها در زندگی نیازمند این است که در وحله اول بخواهیم که تغییراتی را برای بهبود در زندگیمان ایجاد کنیم.قطعا شنودگان خوب رادیو کرمانشاه نیز این اهداف را درزندگی خود دنبال می کنند.رادیو کرمانشاه نیز برای پاسخ به این نیاز شنوندگان هم استانی برنامه یک نکته یک کارشناس را تهیه و تولید می کند.این برنامه که مدت آن 5 دقیقه می باشد هرروز به غیر از روزهای تعطیل درساعت 9:30به مدت 5 دقیقه از رادیو کرمانشاه پخش می شود.در این برنا مه هر بار یک کارشناس دعوت می شود و نکاتی درباره موضوعات مختلفی در حوزه های روانشناسی –اقتصادی-مذهبی-پزشکی و اخلاقی ارایه می شود.باشد که مورد استفاده و عنایت شنوندگان عزیز هم استانی قرار گیرد.

Loading the player...
عوامل تولید:

طراح موضوع و تهیه کننده و صدابردار: پریا میرزایی

تاریخ تولید: بهار94