20 مهر سالروز سفر رهبری

20 مهر سالروز سفر رهبری


به بهانه سالروز سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه