24 اردیبهشت ،سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی (1270 ه.ش)

24 اردیبهشت ،سالروزلغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی (1270 ه.ش)