3 خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.

3 خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.