9 کمیته در استان برنامه های سی و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس را بر عهده دارند

9 کمیته در استان برنامه های سی و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس را بر عهده دارند