كرمانشاه از دير باز به داشتن شيريني‌هاي خوشمزه و معروفي چون نان برنجي، شكري ، خرمايي و كاك زبانزد بوده است. نان برنجي و كلوچه شكري از توليدات معروف و بسيار خوشمزه و مقوي استان كرمانشاه است كه بالغ بر يك قرن است كه سوغات شهر كرمانشاه به حساب مي آيد. نان برنجي يا كلوچه برنجي را از تركيب آرد برنج، روغن ، شكر و تخم مرغ ، روغن حيواني يا نباتي ، زعفران ، هل ، آب و گلاب تهیه می کنند. براي تهيه نان شكري هم از آرد گندم به جاي آرد برنج استفاده مي‌شود . در روايات معصومين (ع) هم به فوايد نان برنجي اشاره شده است: به طوري كه در كتاب "نسخه‌هاي شفا بخش" تاليف، علي محمد حيدري نراقي از امام رضا (ع) نقل شده که فرموده اند : " چيزي سودمند تر از نان برنجي براي معده ی مسلول وجود ندارد. " كاك تخم مرغي از ديگر شيريني‌هاي كرمانشاه است . شيريني كاك، سبك ، خوش مزه و پر انرژي است، كاك را از آرد گندم ، شكر ، تخم مرغ ، دارچين ، روغن ، هل و آب درست مي‌كنند. كاك پزان كرمانشاه در تهيه اين نوع شيريني سليقه به خرج داده و روي كاك را با پودر پسته ، نارگيل و خلال بادام تزيين مي‌كنند. شيريني كاك را معمولا در كنار و به همراه نان برنجي و خرمايي در اعياد مختلف استفاده مي‌كنند. نوع ديگري از شيريني‌هاي خوشمزه كرمانشاه نان خرمايي است. نان خرمايي را هم در مغازه نان برنجي پزها عرضه مي‌كنند. انواع نانهاي نامبرده با روغن كرمانشاهي (روغن حيواني ) كه شهرت جهاني دارد به طور سفارشي و با روغن نباتي به طور روزمره تهيه مي‌شود. از ديگر سوغاتي‌هاي بسيار معروف كرمانشاه روغن حيواني است كه فرآورده دامي استان كرمانشاه و بسيار خوشبو و معطر است. استفاده از روغن حيواني در پخت شيرينيهاي كرمانشاه طعمي فراموش نشدني بدانها مي‌دهد.
souvenir
Kermanshah has been famous from long years ago for having famous and delicious cookies such as, Nan Berenji( rice cookie ), sugar cookie, palm cookie, and Kaak. Nan Berenji or rice cookie is provided with ingredients of rice meal, sugar, egg, animal or vegetal oil, saffron ,cardamom, water and rose water. in narratives of innocent imams(peace be upon them) the benefits of rice cookie are indicated: so that in the book of " Noskhehaye Shafa Bakhsh"(= medicinal prescriptions) written by Ali Mohammad Naraghi, it is quoted from imam Reza (peace be upon him) that "nothing is better than rice cookie for tubercular stomach". Kaak is another cookie of Kermanshah. Kaak cookie is light, delicious and energizing. Kaak is usually served beside rice cookie and palm cookie in different festivals. different mentioned cookies are made with vegetal oil daily, but they are custom made with animal oil of Kermanshah which is so famous. animal oil is from other souvenirs of Kermanshah that is bestial product of Kermanshah, so delicious and fragrant.
 
سوغات
مــدت:
امتيـــاز كســب شــده:0
تعـداد بازديـد كننـدگان:1324


پرينت | معرفی به دوستان| قبلی | بعدی
توليدات مرتبط
در نگاه بیشتر ببینید